Jannie Nijenmanting

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mountinghe gevestigd te Apeldoorn aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende werkzaamheden c.q. gewijzigde opdrachten, vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

2.Opdracht.
Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7: 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Mountinghe, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

3.Inschakeling derden.
De keuze van door Mountinghe in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Mountinghe  is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Mountinghe eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

4. Vrijwaring jegens derden.
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Mountinghe tegen alle aanspraken van derden.

5.Honorarium.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever aan Mountinghe het honorarium, verschotten en reiskosten verschuldigd; het honorarium wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijk uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door Mountinghe wordt vastgesteld. Een eventueel vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd; Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.Betaling.
De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht; Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als betalingstermijn een periode van veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Mountinghe het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte en met een minimum van tien procent (10%) van de openstaande facturen.

7.Aansprakelijkheid.
Iedere aansprakelijkheid van Mountinghe is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag van het in rekening gebracht honorarium terzake van de uitvoering van de opdracht. Indien het door Mountinghe voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium lager mocht zijn dan vijfduizend euro dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum bedrag van vijf duizend euro inclusief belastingen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Mountinghe aansprakelijk is.

8.Forumkeuze.
De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Mountinghe wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Mountinghe voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.